Pawel Borowski

BG57-99-15           Retro Car
23x60 cm       DKK  24.750  /  EUR  3.300